REGULAMIN SERWISU E-PARKUJ.PL I APLIKACJI  OCTOPARK.IO

DEFINICJE

Aplikacja

Aplikacja, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usługi i Serwisu. Oprogramowanie składa się z części serwerowej, działającej na serwerach Usługodawcy, oraz z części Użytkownika, działającej w przeglądarce internetowej użytkownika Usługi. Dostępna na urządzenia mobilne. 

Konto Użytkownika

Elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Użytkownika w Serwisie i/lub Aplikacji. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Użytkownik musi utworzyć Konto na Platformie poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Rejestracyjnego.

Formularz/Formularz Rejestracyjny

Oznacza formularz udostępniany przez Usługodawcę w Serwisie i/lub Aplikacji, który Użytkownik chcący korzystać z Serwisu i/lub Aplikacji musi wypełnić i przesłać Usługodawcy w celu przystąpienia do Usługi i utworzenia Konta Użytkownika. Formularz Rejestracyjny dostępny jest na stronie Serwisu oraz poprzez Aplikację. 

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest tutaj po kliknięciu

Regulamin

niniejszy Regulamin realizacji Umów i świadczenia Usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204); określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji oraz innych domen, wskazujących na poszczególne części tego Serwisu i Aplikacji.

Serwis internetowy, Serwis

serwis internetowy dostępny w Sieci Internet pod adresem głównym www.octopark.io, umożliwiający dostęp do Usług.

Platforma

Oznacza system którym wspólnie określany jest Serwis i Aplikacji, z których może korzystać Użytkownik.

Usługodawca/Inteligentne Miasta sp. z o.o.

Inteligentne Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Kielcach, al. Na Stadion 50, 25-127  Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 811520, NIP: 7162827733, REGON:38474564.

Umowa

umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem dotycząca świadczenia Usług w ramach Platformy na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Usługa

świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności Platformy na drodze elektronicznej, zapewnieniu sprawnego działania Platformy oraz przechowywaniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych Użytkownika na Platformie.

Usługa Parkingowa

Świadczenie wykonywane na rzecz Użytkownika przez Parkingi Współpracujące, u których za pomocą Platformy Użytkownik dokonuje bezpośrednio zakupu lub rezerwacji miejsc parkingowych, pozwala na skorzystanie z Parkingu Współpracującego i Zakresu jego Funkcjonalności. Parkingi Współpracujące oferują wykonywanie Usług Parkingowych w formie umowy przechowania pojazdu (dalej „Umowa przechowania pojazdu”), albo w formie umowy najmu miejsca postojowego (dalej „Umowa najmu miejsca postojowego”), zależnie od tego, czy dany parking jest parkingiem strzeżonym, czy też parkingiem niestrzeżonym, zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Parkingu Współpracującego.

Użytkownik

Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Usługodawcą.

Parkingi Współpracujące/Współpracujący

Parkingi, których właściciele, wydzierżawiający lub wynajmujący- podmioty, które posiadają prawa do zarządzania parkingami, korzystają z systemu OctoPark.io należącego do Usługodawcy, w tym przekazały wszelkie informacje o swoim funkcjonowaniu, udostępniają swój Regulamin Parkingów Współpracujących, świadczą bezpośrednio Usługi Parkingowe na rzecz Użytkownika. Jak również inne parkingi, o których informacje są dostępne publicznie.

Regulamin Parkingów Współpracujących

Regulamin świadczenia Usług Parkingowych przez poszczególne Parkingi Współpracujące, które taki regulamin posiadają. 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Aplikacji i w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług Aplikacji i/lub Serwisu. W odniesieniu do Użytkownika, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług poprzez Konto Użytkownika, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń, zgodnie zasadami niniejszego Regulaminu. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji Regulaminu Usługi, o czym każdorazowo poinformuje na stronie internetowej Serwisu.
 5. Polityka Prywatności, dostępna [tutaj] stanowi uzupełnienie Regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin dotyczy Usług pośredniczenia w korzystaniu przez Użytkownika z Usług Parkingowych (dalej „Regulamin”) i został przygotowany stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) oraz określa: 
 1. zasady oraz warunki na jakich Użytkownicy korzystają z Aplikacji i/lub Serwisu, w tym z Usługi Parkingowej na Parkingach Współpracujących z Usługodawcą;
 2. Usługodawca oświadcza, iż jest właścicielem Aplikacji działającej pod nazwą OctoPark.io oraz Serwisu pod domeną www.octopark.io.
 1. Serwis i/lub Aplikacja oraz ich elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Serwisu i/lub Aplikacji z pominięciem Usługodawcy i bez jego pisemnej zgody. Wskazane prawa przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe Aplikacji są własnością Usługodawcy. 
 2. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. 

 1. UŻYTKOWNIK

 1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikiem mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystające albo zamierzające korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
 2. Użytkownik odpowiada za swoje działania podjęte na Koncie Użytkownika. 

 1. INSTALACJA I KORZYSTANIE Z APLIKACJI I/LUB SERWISU

 

 1. Aplikację można pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym ze sklepu internetowego: AppStore (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).
 2. W momencie pobrania i instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie Usług zapewnianych przez Platformę stworzony przez Usługodawcę we właściwym dla funkcjonalności Aplikacji zakresie. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie, prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i/lub Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem Usług, jak i rozwiązać umowę oświadczenie usług elektronicznych.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i Regulaminami parkingów Współpracujących, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym spełniającym w zakresie systemu operacyjnego następujące wymagania techniczne:
 1. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu AppStore - iOS w wersji ….. (lub nowszej)
 2. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play - Android w wersji ….. (lub nowszej).
 1. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie funkcji Urządzenia:
 1. aktywne połączenie internetowe pozwalające na prawidłowe wyświetlanie interfejsu Serwisu i/lub Aplikacji,
 2. lokalizacja GPS.
 1. Operator zapewnia działanie Aplikacji z uwzględnieniem wymagań i warunków technicznych opisanych w niniejszym paragrafie tylko w przypadku Pobrania i zainstalowania Aplikacji z legalnego źródła tj. ze sklepów wskazanych w ust 4.1.
 2. System lokalizacji satelitarnej oraz usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji, nie są usługami świadczonymi przez Usługodawcę (w tym nie są elementem Aplikacji) i są dostarczane przez podmioty trzecie inne niż Usługodawca.

 

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych. Użytkownik może ponosić koszty poszczególnych Usług świadczonych za pomocą Serwisu i/lub Aplikacji w sposób oraz na zasadach wskazanych w Regulaminach Parkingów Współpracujących- opłata za parking.
 2. Skorzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika Regulaminu, jak również zasad obowiązujących na Parkingu Współpracującym i automatycznej akceptacji Regulaminu Parkingu Współpracującego, z którego Usług Parkingowych zamierza skorzystać finalnie Użytkownik, jeżeli Regulamin taki obowiązuje na terenie Parkingu Współpracującego.  Użytkownik potwierdza zaznaczeniem odpowiednich pól podczas korzystania z Usług parkingowych poprzez Serwis i/lub Aplikację.
 3. Usługodawca oświadcza, że nie jest właścicielem, ani operatorem Parkingów Współpracujących, na których Użytkownicy mogą korzystać z Usług Parkingowych.
 4. Usługodawca pełni jedynie rolę pośrednika umożliwiającego podmiotom prowadzącym Parkingi Współpracujące, złożenie Użytkownikom, za pośrednictwem Platformy, ofert sprzedaży Usług Parkingowych na prowadzonych przez Parkingi Współpracujące parkingach, a Użytkownikom skorzystanie z Usług Parkingowych na Parkingach Współpracujących, do zawarcia zaś odpowiednich umów na wykonanie Usług Parkingowych dochodzi pomiędzy Użytkownikami odpowiadającymi na ofertę, a podmiotami prowadzącymi poszczególne Parkingi Współpracujące. 
 5. Parkingi Współpracujące oferują wykonywanie Usług Parkingowych w formie umowy przechowania pojazdu (dalej „Umowa przechowania pojazdu”), albo w formie umowy najmu miejsca postojowego (dalej „Umowa najmu miejsca postojowego”), zależnie od tego, czy dany parking jest parkingiem strzeżonym, czy też parkingiem niestrzeżonym, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i praktyką funkcjonowania  Parkingu Współpracującego lub wewnętrznym Regulaminem Parkingu Współpracującego, jeżeli taki regulamin obowiązuje na terenie Parkingu Współpracującego. 
 6. Powyższe umowy zostają zawarte poprzez przyjęcie przez Użytkownika oferty ich zawarcia złożonej za pomocą Platformy, poprzez skorzystanie z Aplikacji i/lub Serwisu przez podmiot prowadzący Parking Współpracujący z chwilą skorzystania przez Użytkownika z Usługi Parkingowej, na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu (,,Sposób funkcjonowania Aplikacji i/lub Serwisu”) oraz w punkcie 7 Regulaminu (,,Konto i Umowa”).
 7. Skorzystanie przez Użytkownika z Usługi za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązany jest natomiast do uiszczenia opłaty za Usługę Parkingową na rzecz podmiotu prowadzącego dany parking- Parkingu Współpracującego, która jest usługą odrębną i niezależną od Usługi pośredniczenia przez Usługodawcę w skorzystaniu z Usługi Parkingowej, ale odbywa się poprzez użycie Aplikacji i/lub skorzystanie z Serwisu.

 1. KONTO I UMOWA

 1. Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć aktywne Konto. W tym celu dopełnia on procedury rejestracji za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji.
 2. Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa dot. korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wskazane w pkt. 2 Regulaminu.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. Konto jest też niezbywalne i nieprzenaszalne.
 4. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony. Do jej rozwiązania może dojść w każdym czasie z woli Użytkownika poprzez usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę zawartą z Użytkownikiem, w przypadku niestosowania się Użytkownika do zasad niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów  powszechnie obowiązującego prawa oraz norm. Usługodawca usuwa Konto Użytkownika z systemu w przypadku dokonania naruszeń informując go o tym w wiadomości e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia lub zawieszenia umowy z użytkownikiem bez podania przyczyn.

 1. PŁATNOŚCI

 

 1. Korzystanie z Usług Aplikacji i/lub Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników, zgodnie z punktem 5.1. Regulaminu.
 2. Wszelkie płatności wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług Parkingowych w ramach Aplikacji i/lub Serwisu będą dokonywane za pośrednictwem Operatora Płatności, zgodnych z wewnętrznymi regulaminami i zasadami wykonywania płatności według Regulaminów Parkingów Współpracujących. Użytkownik ma do wyboru metodę domyślną płatności, którą zaznacza przy rejestracji do Konta:
 1. prepaid (obowiązek zasilenia swojego Konta np. przelewem)
 2. karta płatnicza (wypełnia dane karty płatniczej, która zostanie obciążona płatnością za parkowanie)
 3. szybki przelew
 4. Realizacja płatności za Usługi Parkingowe po zakończeniu korzystania z Parkingu Współpracującego polega na kliknięciu w ikonę Zapłać wraz z informacją w jaki sposób następuje zapłata, zgodnie z wybranym trybem przez Użytkownika, podczas rejestracji Konta.
 5. Jeśli Użytkownik oświadczył, ze chce otrzymywać fakturę zgodnie z punktem ….. faktura zostanie wysłana automatycznie na podany przy rejestracji e-mail Użytkownika.
 6. W sytuacji skorzystania z Usługi Parkingowej przez Użytkownika za pomocą Serwisu i/lub Aplikacji, płatność za Usługę Parkingową następuje w całości poprzez ……..7
 7. Usługodawca informuje Użytkowników, że płatność za świadczone Usługi Parkingowe jest zróżnicowana na poszczególnych Parkingach Współpracujących, a jej wysokość zależy m.in. od wybranego parkingu, terminu oraz długości świadczenia Usługi Parkingowej, jak również standardu świadczenia Usługi Parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez dany Parking Współpracujący i zgodnie z Regulaminem Parkingu Współpracującego.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 1. wynikłe z winy Użytkownika, w ramach następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) udostępnienia przez Użytkownika danych logowania do Konta osobom trzecim, (c) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji (d) niewłaściwego sposobu korzystania z zaleceń Serwisu i/lub Aplikacji;
 2. wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 3. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych;
 4. powstałe na skutek ograniczenia, przerwania lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w związku z naruszeniem prze niego Regulaminu;
 5. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane
  za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
 6. podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;
 7. spowodowane usterkami w działaniu innych systemów, które nie są utrzymywane przez Usługodawcę, a wpływają na pracę Serwisu i/lub Aplikacji, w tym sieci Internet; 
 8. spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia,;
 9. spowodowane brakiem ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).
 1. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika za prawidłowe funkcjonowanie Platformy, za umożliwienie mu za pomocą Platformy skorzystania z Usługi Parkingowej na terenie wybranego przez Użytkownika Parkingu Współpracującego.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników, że podmiotami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Usług Parkingowych są wyłącznie podmioty prowadzące poszczególne Parkingi Współpracujące.
 3. Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu Platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje Parkingu Współpracującego oraz za ich brak. Każdy Parking Współpracujący przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych na Platformie. 
 4. Usługodawca nie odpowiada (i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności) za wykorzystanie, poprawność, jakość, przydatność i sprawność Usługi Parkingowej świadczonej przez Parkingi współpracujące oraz nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń i warunków, zarówno domyślnych, ustawowych, jak i innych, w tym domniemanych gwarancji handlowych, tytułu prawnego, gwarancją nienaruszalności czy przydatności do określonego celu. 
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że stosowny Parking Współpracujący świadczący Usługi Parkingowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za te usługi.
 6. Usługodawca nie jest dystrybutorem ani sprzedawcą Usługi Parkingowej. Skargi i żądania w odniesieniu do Usługi Parkingowej (w tym również w odniesieniu do zaoferowanej (specjalnej/promocyjnej) ceny, polityki czy konkretnych żądań Użytkowników) należy kierować do Parkingów Współpracujących. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się jej w przypadku takich skarg i żądań.

 1. REKLAMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA APLIKACJI I/LUB SERWISU

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi oferowane w ramach Serwisu i/lub Aplikacji, których zasady świadczenia przez Usługodawcę określa Regulamin, nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług, a także wskazywać wady lub nieprawidłowości w działaniu Serwisu i/lub Aplikacji w zakresie świadczenia przez Usługodawcę Usług. 
 2. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa, jak również za pośrednictwem email administrator@inteligentnemiasta.com.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR- AlternativeDispute Resolution), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
 3. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu należy się kierować regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi akcie prawnym.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.05. 2022 r.

Inteligentne Miasta Sp. z o.o. realizuje projekt  „Innowacyjne rozwiązanie Octopark (dawna nazwa e-parkuj) służące do bezbiletowego i bezdotykowego wjazdu, płatności i wyjazdu z parkingów wyposażonych w urządzenia parkingowe dowolnych producentów, składające się z aplikacji mobilnej dla klientów parkingów oraz modułu zarządzającego dla operatorów/ właścicieli parkingów.” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia nr umowy POPW.01.01.02-06-0085/20-00.